Avís legal & Política de privacitat

  • Inici
  • Avís legal & Política de privacitat

Informació Legal

Termes i Condicions

Les presents condicions són d'aplicació a tots els usuaris que utilitzin aquesta web, i per tant, han de conèixer i acceptar. Aquest web té per objecte informar a tots els usuaris de les activitats de DELTAVACANCES (NOVA ESTETICA S.L.) i dels serveis que presta. Els continguts facilitats en aquestes pàgines estan dirigits a usuaris residents a Espanya i a aquells residents en altres països on els productes i serveis de DELTAVACANCES (NOVA ESTETICA S.L.) estiguin autoritzats.

Propietat intel·lectual i industrial del web

Els drets de propietat intel·lectual sobre la web, continguts, disseny gràfic i codis, són titularitat de DELTAVACANCES (NOVA ESTETICA S.L.) Correspon a aquesta empresa l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Es concedeix el dret de reproducció parcial del seu contingut sempre que concorrin les condicions que seguidament s'assenyalen, quedant vedats qualssevol actes que no hagin estat expressament autoritzats per DELTAVACANCES (NOVA ESTETICA S.L.)

Condicions per a la reproducció parcial:

  • Que sigui compatible amb les finalitats i interessos de DELTAVACANCES (NOVA ESTETICA S.L.)
  • Que es realitzi amb ànim d'obtenir la informació continguda i no amb propòsit comercial ni per a ús diferent de l'individual o privat.
  • Que cap contingut inclòs en aquesta web sigui modificat de cap forma.
  • Que cap element disponible en aquesta web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o resta de continguts que l'acompanyen.
  • Que sigui comunicat prèviament, per escrit i de manera fefaent a DELTAVACANCES (NOVA ESTETICA S.L.) i al seu torn, s'obtingui l'autorització certificada de l'entitat per a aquesta utilització.
  • Que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers o s'instal·lin en un servidor connectat a Internet o a una xarxa local.
  • El nom comercial, logotips i marques indicats en aquestes pàgines es troben protegits per la llei i no podran ser alterades ni modificades pels usuaris.

Actualització del web

DELTAVACANCES (NOVA ESTETICA SL) es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seves pàgines web podent fins i tot limitar o no permetre l'accés a aquesta informació de manera temporal o definitiva. La informació continguda en aquestes pàgines web és la vigent en la data de la seva última actualització i ha de ser considerada com una informació orientativa per a l'usuari, relativa als productes i serveis i a altres informacions que contenen aquestes pàgines. L'usuari pot confirmar la data de l'actualització de qualsevol informació, si la sol·licita, a través de la bústia de correu electrònic que té a la seva disposició a la mateixa web.

Responsabilitat dels continguts del web

L'usuari es compromet a utilitzar aquesta web de forma correcta i lícita. DELTAVACANCES (NOVA ESTETICA S.L.) rebutja tota responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels seus continguts. DELTAVACANCES (NOVA ESTETICA S.L.) rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquestes pàgines web, no elaborada per DELTAVACANCES (NOVA ESTETICA S.L.) o no publicada amb el seu nom. DELTAVACANCES (NOVA ESTETICA S.L.) no es responsabilitza de la informació publicada a les pàgines web facilitada per tercers.

DELTAVACANCES (NOVA ESTETICA S.L.) no es responsabilitza de les possibles discrepàncies que puguin sorgir entre la versió dels seus documents impresos i la versió electrònica dels mateixos publicats en les seves pàgines web. En cas de discrepància prevaldrà la versió escrita sobre l'electrònica.

DELTAVACANCES (NOVA ESTETICA S.L.) no es responsabilitza de l'ús que els menors facin de la web. DELTAVACANCES (NOVA ESTETICA S.L.) no és responsable que els continguts del web puguin ferir la sensibilitat dels menors. És responsabilitat dels pares assegurar-se del correcte ús d'una eina com Internet i acompanyar els menors en les seves sessions.

Responsabilitat amb els enllaços

La funció dels enllaços que apareixen en aquesta pàgina té només finalitat informativa. DELTAVACANCES (NOVA ESTETICA S.L.) rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web de terceres persones connectades per enllaços, amb les pàgines web de DELTAVACANCES (NOVA ESTETICA S.L.), o que no siguin gestionades directament pel nostre administrador del web.

Ús del Software

El programari que es trobi disponible per a baixar des d'aquesta web es troba protegit per drets d'autor. Per a poder instal·lar o utilitzar qualsevol programari descarregat des d'aquest lloc, ha d'acceptar-se prèviament els termes del Contracte de Llicència, si ho haguera, que acompanyi o s'inclogui en el programari (en endavant, el 'Contracte de Llicència'). Pel que fa al software que no vingui acompanyat d'un Contracte de Llicència, DELTAVACANCES (NOVA ESTETICA SL) concedeix a l'usuari una llicència d'ús personal i no transferible, d'acord amb els presents termes i condicions, sempre que mantingui intactes les indicacions de drets d' autor i altres símbols de propietat.

Es prohibeix expressament la còpia o reproducció del programari en qualsevol altre servidor o lloc a fi de la seva posterior reproducció o redistribució.

El programari només està garantit, si escau, d'acord amb els termes del contracte de llicència, excloent qualsevol altra garantia. En cap cas seran responsables DELTAVACANCES (NOVA ESTETICA SL) ni els seus proveïdors de cap dany directe o indirecte, ni de qualsevol altre tipus (inclosos, encara que amb caràcter merament enunciatius, lucres cessants, pèrdues d'informació, perjudicis financers o comercials), fins i tot en el cas que DELTAVACANCES (NOVA ESTETICA SL) hagués estat informat de la possibilitat d'aquests danys.

Seguretat

DELTAVACANCES (NOVA ESTETICA SL) no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es poguessin produir pel fet d'utilitzar versions de navegadors no actualitzades, o de les conseqüències que es puguin derivar del mal funcionament del navegador, ja sigui per configuració inadequada , presència de virus informàtics o qualsevol altra causa aliena a DELTAVACANCES (NOVA ESTETICA SL)

Confidencialitat de los dades

En aquesta secció s'exposa la política de privacitat de DELTAVACANCES (NOVA ESTETICA S.L.), sobre la informació de caràcter personal que vostè pugui facilitar quan visiti la pàgina web. En aquest sentit, l'objectiu d'DELTAVACANCES (NOVA ESTETICA S.L.) és protegir la seva informació a Internet, de la mateixa manera que és protegida en els altres mitjans.

D'acord amb el que estableix Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) 2016/679 de la Unió Europea, DELTAVACANCES (NOVA ESTETICA SL) informa que, totes les dades a què tingui accés, facilitades per vostè, s'incorporaran als fitxers de l'entitat per a possibilitar el manteniment i la gestió de la relació contractual amb el client, o si escau, la gestió de la seva sol·licitud o suggeriment remesa.

Vostè pot visitar la pàgina web i estudiar els nostres productes i serveis sense aportar informació sobre vostè. A més, pot accedir a determinats serveis on se sol·liciten dades de caràcter personal (formularis de contacte). En tots aquests supòsits, DELTAVACANCES (NOVA ESTETICA S.L.) l'informarà dels usos i finalitats dels tractaments realitzats, demanant el seu consentiment per realitzar els esmentats tractaments, quan així ho requereixi la legislació vigent. L'usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades.

DELTAVACANCES (NOVA ESTETICA SL) es compromet al compliment de l'obligació de secret de les dades de caràcter personal, del seu deure de guardar i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia. Vè. Té dret a exercitar, en qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que li assisteixen, mitjançant escrit dirigit al Servei d'Atenció al Client de DELTAVACANCES (NOVA ESTETICA SL) en la següent adreça: l'Ampolla ( Tarragona), Plaça Gonzalez Illa nº 11 - 43895, o trucant al número 977.460.278.